Potentieel assessment

Studielast: 8 EC
Type: praktijkopdracht
Code: TPHDU44A
Toetsvormen: schriftelijk in groep

Meer over Potentieel assessment :

Bij de werving en selectie van nieuw personeel tracht men die kandidaat te kiezen van wie men verwacht dat deze de grootste bijdrage zal leveren aan de organisatie. De wervings- en selectieprocedure bestaat uit verschillende stappen op een pad dat zorgvuldig moet worden bewandeld. Een misstap kost de organisatie uiteindelijk veel geld. Dit betekent een voortdurende afstemming van benodigde en beschikbare mensen met vaardigheden, die gericht zijn op de behoefte van de organisatie. Bij het denken in termen van competenties komen we terecht op een terrein van inschatten en meten. Wie kan wat doen, nu of in de toekomst? Welk talent en potentieel schuilen in de (toekomstige) medewerker? Om hierachter te komen worden bij selectie- en loopbaanontwikkeling instrumenten ingezet, zoals psychologische testen en de assessmentcentermethode. De toegepaste psycholoog behoort op de hoogte te zijn van deze methode en een professioneel kritische houding te hebben ten aanzien van het gebruik van selectie-instrumenten. Hij dient, zoveel mogelijk, elke vorm van subjectiviteit binnen het assessment uit te sluiten en er zorg voor te dragen dat omwille van de objectiviteit de instrumenten die ingezet worden een hoge mate van validiteit en betrouwbaarheid hebben.

Praktisch betekent dat eerst een opdracht wordt gegeven aan de student om in tweetallen een assessment op te zetten (er wordt onderzocht of iemand geschikt is om binnen een bedrijf een functie te kunnen bekleden) om daarna geheel zelfstandig een bestaand assessment – althans met minimale begeleiding van de docent – te analyseren om een advies te geven over eventuele aanpassingen.

De student werkt in overleg met de docent samen met anderen aan meerdere opdrachten. Hierbij wordt een proactieve houding van de student verwacht.

De opdracht in de eerste periode wordt in drietallen gedaan en kan het best uitgevoerd worden voor een ketenpartner (Bureau Halt, Jeugdzorg of een andere samenwerkingspartner). Indien dit niet mogelijk is, mag worden gekozen voor een andere organisatie. In de tweede periode werken de studenten samen in een projectgroep van 4 personen. Hiermee ontwikkelen zijn een assessmenttool voor een fictieve opdrachtgever.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing