Onderzoek 2

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU05-20
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Onderzoek 2 :

Psychologie is een wetenschap die gebruik maakt van wetenschappelijke onderzoeksmethoden om ideeën en theorieën te genereren. Door middel van onderzoek vergaren psychologen nieuwe kennis. HBO-psychologen worden opgeleid voor de praktijk. Zij hoeven niet zelf psychologische theorieën te ontwikkelen, maar passen bestaande kennis en inzichten toe.

Toch zal niet alleen een WO-psycholoog, maar ook een HBO-psycholoog in de praktijk veel te maken krijgen met onderzoek. In de eerste plaats omdat je als TP'-er bestaand onderzoek van WO-psychologen op zijn merites moet kunnen beoordelen. Is het onderzoek op verantwoorde wijze opgezet en uitgevoerd, zodat je de conclusies kunt overnemen in je praktijk? In de tweede plaats omdat je als TP'-er waarschijnlijk ook vaak zelf onderzoek doet, bijvoorbeeld wanneer je iets te weten wilt komen over je praktijksituatie. Als TP-er bij de politie zou je bijvoorbeeld onderzoek kunnen doen naar hoe bewoners, of hoe ondernemers, de veiligheid in hun omgeving ervaren. Of naar hoe agenten hun werkomstandigheden ervaren. Je zou dan bijvoorbeeld door middel van een enquête in kaart kunnen brengen in hoeverre agenten tevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden en met de werkdruk, om op basis daarvan een advies aan de organisatie uit te brengen.

In deze module wordt ingegaan op kwantitatief onderzoek: onderzoek waarbij de resultaten worden uitgedrukt in cijfers. Omdat je in kwantitatief onderzoek cijfermatige gegevens verzamelt en bewerkt, speelt statistiek een belangrijke rol. In de module van dit derde studiejaar wordt ingegaan op beschrijvende en toetsende statistiek.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing